• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان مير قوام الدين- خيابان قاضي زاده- باغ مزار جام وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 174 قرن 9-12 هـ .ق تربت جام مزار جام 1
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- 100 متري جنوب لنگر (23 ك م شمال غرب تربت جام) وقفي بنا آرامگاه 02/16/1354 1061 ايلخاني- تيموري اوايل قاجار تربت جام آرامگاه شاه قاسم انوار 2
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان شهيد بهشتي- بهشتی3 دولتي بنا رباط 03/06/1377 2017 اواخر تيموري تربت جام رباط تربت جام 3
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- 500 متري جنوب امغان (22 ك م شمال غرب تربت جام) دولتي بنا قلعه 12/25/1379 3101 اوايل قرون اسلامي تربت جام قلعه کهنه امغان 4
  بخش نصرآباد-دهستان بالاجام- 1 ك م جنوب شرق خرم آباد (28 ك م شمال غرب تربت جام) دولتي بنا قلعه 12/25/1379 3103 اسلامي تربت جام قلعه کهنه رونج 5
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان شيخ السلام احمد جامي– نبش شيخ الاسلام جامي 16 خصوصي بنا مدرسه 10/10/1381 6873 قاجاريه - پهلوي تربت جام بنای تاریخی فخر المدارس 6
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان مير قوام الدين- ايثار2 خصوصي
  (خاندان عزت)
  بنا حمام 11/12/1381 7223 پهلوي تربت جام حمام عزت 7
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان مير قوام الدين– نبش مير قوام الدين 4 (كوچه حسيني) عمومي بنا آرامگاه 11/12/1381 7224 اوايل پهلوي تربت جام بقعه پیر قوام الدین 8
  بخش پايين جام- دهستان گل بانو– 100متري شرق روستاي رحمت آباد (11ك م شرق تربت جام) خصوصي بنا قلعه 06/16/1383 11128 اواخر صفويه تربت جام قلعه رحمت آباد 9
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- 3 ك م جنوب غرب روستاي بزد (19 ك م جنوب غرب تربت جام) عمومي بنا سقاوه 04/05/1384 11997 قرن 5-6 هـ .ق تربت جام سقاوه نور 10
  بخش بوژگان - 500 متري شمال روستاي رباط دولتي بنا قلعه 04/05/1384 12867 صفويه تربت جام بقاياي قلعه كهنه رباط 11
  بخش نصرآباد- دهستان بالاجام- روستاي ابدال آباد (47 ك م شمال غرب تربت جام) عمومي بنا قلعه 12/16/1384 14302 اواخر صفويه تربت جام قلعه ابدال آباد 12
  بخش نصرآباد- دهستان بالاجام- روستاي ابدال آباد (47 ك م شمال غرب تربت جام) وقفي بنا حمام 12/16/1384 14311 اواسط قاجاريه تربت جام حمام ابدال آباد 13
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- روستاي محمودآباد سفلی
  (26 ك م شمال غرب تربت جام)
  عمومي بنا قلعه 12/16/1384 14318 اواخر تيموري- اواخر صفويه تربت جام قلعه محمود آباد 14
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- ابتداي خيابان ميرقوام الدين- مسجد جامع علوي وقفي بنا مسجد 12/16/1384 14319 پهلوي اول تربت جام مسجد جامع علوی 15
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- 3 ك م جنوب غرب روستاي بزد (19 ك م جنوب غرب تربت جام) وقفي بنا مسجد 12/16/1384 14377 قرن 6 هـ .ق تربت جام مسجد نور 16
  بخش صالح آباد- دهستان صالح آباد- 1كيلومتري شمال شهر صالح آباد (91 ك م شمال شرق تربت جام) دولتي بنا قلعه 12/24/1384 15232 صفويه- قاجاريه تربت جام قلعه زور آباد 17
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- 150 متري جنوب غرب لنگر (23 ك م شمال غرب تربت جام) وقفي بنا آب انبار 12/24/1384 15248 تيموري تربت جام آب انبار شاهزاده قاسم انوار 18
  بخش صالح آباد- دهستان جنت آباد- ضلع شمال غربی روستای جنت آباد دولتي بنا پاسگاه 12/24/1384 15251 پهلوي اول تربت جام پاسگاه جنت آباد 19
  بخش پايين جام- دهستان گل بانو–5/1 ک جنوب روستای الله آباد (24 ك م جنوب شرق تربت جام) دولتي بنا قلعه 05/24/1385 15885 قرن 5-10 هـ .ق تربت جام بقاياي قلعه احمد آباد 20
  بخش صالح آباد- دهستان قلعه حمام- نرسیده به چاه کشاورزی کریمی (66 ك م شمال شرق تربت جام) دولتي بنا قلعه 08/24/1385 16322 قرن 5-6 هـ .ق تربت جام قلعه قنقر 21
  بخش پايين جام- دهستان زام- ضلع غربي داخل روستاي شهرستان دولتي بنا قلعه 03/03/1386 19195 سلجوقي- صفويه تربت جام بقاياي قلعه شهر آباد 22
  بخش پايين جام- دهستان زام- یک کیلومتری غرب روستاي سيدآباد وقفي بنا آرامگاه 10/12/1386 20480 تيموري- قاجاريه تربت جام آرامگاه ميرافضل 23
  بخش پايين جام- دهستان گل بانو- ضلع غربي و داخل روستاي قلعه حيانو دولتي بنا قلعه 10/26/1386 20581 قرن 7-9 هـ .ق تربت جام بقاياي قلعه حيانو 24
  بخش مركزي- ميدان وليعصر- خيابان ميرقوام الدين- خیابان قاضی زاده– 300 متری جنوب شرقی مجموعه مزار جام وقفي بنا مجموعه مجموعه 06/18/1377 2116 تيموري- صفويه تربت جام مجموعه تاریخی خواجه عزیز الله 25
    دولتي تپه تپه 12/25/1378 2648 اسلامي (قرن 3-7 هـ .ق) تربت جام تپه طلایی شورستان 26
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3517 تاريخي تربت جام تپه شماره 1 گرماب سفلی* 27
    دولتي تپه تپه 01/24/1382 8252 هزاره 3 و 2 ق. م تربت جام تپه مخار 28
    دولتي تپه تپه 04/24/1382 9244 پيش از تاريخ- تاريخي تربت جام تپه قوشه توت 29
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9595 تاريخي- اسلامي تربت جام تپه ارگ بردو 30
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9597 اسلامي تربت جام تپه گنج 31
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9598 تاريخي- اسلامي تربت جام تپه گوش لاغر 32
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9599 پيش از تاريخ- تاريخي تربت جام تپه زمان آباد 33
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9601 تاريخي تربت جام تپه فیض آباد 34
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9602 تاريخي- اسلامي تربت جام تپه خشخاشی 35
    خصوصي تپه تپه 08/02/1382 10451 قرون اوليه- مياني اسلامي تربت جام تپه گارکی 36
    دولتي تپه تپه 08/02/1382 10452 قرون اوليه- مياني اسلامي تربت جام تپه آسیاب 37
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11939 اواسط دوره اسلامي تربت جام تپه رباط خاكستري 38
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11940 قرن 3-4ه.ق تربت جام تپه تلخك 39
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11998 قرن 4-5 ه.ق تربت جام تپه پادشاه 40
    خصوصي
  (رمضاني)
  تپه تپه 12/16/1384 14303 هزاره سوم- تاريخي تربت جام تپه سرخ 41
    خصوصي (اسماعيل كرمي) تپه تپه 12/16/1384 14304 قرن 9-13 هـ .ق تربت جام تپه باغ احمد* 42
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14305 قرن 4-7 هـ .ق تربت جام تپه دهنه سیرزاد 43
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14307 اوايل دوره اسلامي تربت جام تپه ارگ جهان آباد 44
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14308 تاريخي تربت جام تپه سفال گوربند 45
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14310 تاريخي- قرون متاخر اسلامي تربت جام تپه چاه معدن 46
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14314 تاريخي تربت جام تپه قصر گلچهره 47
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14315 قرون ميانه- متاخر اسلامي تربت جام تپه و قبرستان تقی آباد 48
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14320 اسلامي تربت جام تپه سفالی کوشکک 49
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14378 قرن 4-7 هـ .ق تربت جام تپه های 1و2 قلعه خرگوشی 50
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14379 قرن 6-7 هـ .ق تربت جام تپه و مقبره گلستان 51
    دولتي تپه تپه 12/16/1384 14380 قرن 7-9 هـ .ق تربت جام تپه میرپنج 52
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15231 هزاره اول و دوم ق. م- اسلامي تربت جام تپه سراب 53
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15874 قرن 3-9 هـ .ق تربت جام تپه گنج آباد 54
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15877 قرن 5-7 هـ .ق تربت جام تپه سما خون 55
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19194 قرن 5-6 هـ .ق تربت جام تپه دهنه المجوق 56
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19201 قرون متاخر اسلامي تربت جام تپه آسباد 57
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29061 قرن 7-9 هـ .ق تربت جام تپه ملك آباد 58
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30293 قرون مياني اسلامي تربت جام تپه قزقاوه 59
  بخش نصرآباد- دهستان كاريزان- مركز روستاي سمنگان
  (56 ك م شمال غرب تربت جام)
  دولتي مجموعه مجموعه 01/16/1377 1988 صفويه تربت جام مجموعه تاریخی سمنگان 60
  بخش مركزي- دهستان ميان جام- داخل روستاي بزد
  (16 ك م جنوب غرب تربت جام)
  دولتي مجموعه مجموعه 12/25/1379 3236 اسلامي تربت جام مجموعه تاریخی بزد 61
    خصوصي- دولتي (حاج حسين ملك) محوطه شهر تاريخي 05/23/1378 2362 قرون اوليه اسلامي تربت جام شهر تاریخی بوزجان 62
    خصوصي- دولتي محوطه شهر تاريخي 12/25/1379 3102 اسلامي تربت جام شهر باستانی خرگرد 63
    دولتي محوطه محوطه 05/27/1382 9596 تيموري
  (8 و 9 هـ .ق)
  تربت جام محوطه باستانی قلعه کاریز نو 64
    خصوصي محوطه محوطه 05/27/1382 9600 اسلامي تربت جام محوطه باستانی قلعه شیر 65
    عمومي محوطه محوطه 05/27/1382 9603 ايلخاني تربت جام بقایای بلقوز خانه و قبرستان قلعه شير 66
    دولتي محوطه محوطه 05/27/1382 9604 اسلامي تربت جام محوطه باستانی و بقایای قلعه کاریز دیوان 67
    خصوصي- دولتي محوطه محوطه 11/02/1382 10917 اسلامي تربت جام محوطه باستانی ارگ منصوریه 68
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14312 قرن 6-10 هـ .ق تربت جام محوطه و بقایای مسجد خاص 69
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14313 قرن 5-13 هـ .ق تربت جام محوطه و بقایای قلعه پوده 70
    دولتي محوطه قبرستان 12/16/1384 14316 قرن 5-9 هـ .ق تربت جام محوطه و قبرستان بوژگان 71
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14381 قرن 3-6 هـ .ق تربت جام محوطه و بقایای قلعه کهنه خاکبادک 72
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1384 15238 قرن 7-10 هـ .ق تربت جام محوطه و بقایای قلعه کهنه تقی آباد 73
    دولتي محوطه محوطه 03/03/1386 19102 قرن 3-9 هـ .ق تربت جام محوطه تاريخي شومس 74
    دولتي محوطه محوطه 11/13/1388 29058
  قرون اوليه اسلامي
  قرن 5 هـ .ق
  تربت جام محوطه قلعه خاكي 75
    دولتي محوطه محوطه 11/13/1388 29060 قرن 4-9 هـ .ق تربت جام محوطه چاه شور 76 


سایر شهرستان ها
خدمات الکترونیک
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق